شورای پژوهشی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه جغرافیا و ...

هوشنگ  سرور گوگ تپه
گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: برنامه ريزي شهري
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
منيژه  لاله پور
گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
اميد  مباركي
گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
علي  وليقلي زاده
گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: جغرافياي سياسي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
ابراهيم  سامي
گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: مدير گروه
مرضيه  اسمعيل پور
گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
رضا  الهويردي زاده
گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: جغرافياي سياسي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا