شورای پژوهشی گروه روانشناسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه روانشناسی

احمد  اسمعلي
گروه روانشناسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: روانشناسي عمومي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
علي  افشاري
گروه روانشناسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: روانشناسي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
زهره  هاشمي
گروه روانشناسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: روانشناسي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
عيسي  حكمتي
گروه روانشناسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: روانشناسي رفتاري
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: مدير گروه