شورای پژوهشی گروه علوم ورزشی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه علوم ورزشی

سولماز  بابائي بناب
گروه علوم ورزشي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: تربيت بدني-فيزيولوژي ورزشي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: مدير گروه
داريوش  معرفت
گروه علوم ورزشي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
مرتضي  فتاح پور مرندي
گروه علوم ورزشي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: علوم ورزشي-مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا