شورای پژوهشی مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ...

هومان  مرادپور
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - گرانش، اخترفيزيك و كيهان شناسي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
اكبر  جهان
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - گرانش و كيهان شناسي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
امير هادي  ضيائي
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - گرانش
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
محمود  قلي پور
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - نجوم و اخترفيزيك
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
زانيار  ابراهيمي
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - نجوم و اخترفيزيك
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
ناصر  صادق نژاد
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - گرانش و كيهان شناسي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: رئيس مركز
شايسته  غفاري شويشه
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - اخترفيزيك و كيهانشناسي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
حليمه السادات  مير آقايي جعفري
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - كيهان شناسي رصدي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
محسن  جواهريان
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - فيزيك نجومي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
سيد محمد  مظفري رودبرده
گروه پژوهشي تاريخ علم نجوم
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: تاريخ علم نجوم
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا