کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات ...

ندا  يزدان خواه
-
-
حوزه تحقیق: مهندسي كامپيوتر -نرم افزار
رتبه علمی:
سمت در شورا: عضو شورا