شورای پژوهشی گروه عمران

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه عمران

رسول  دانشفراز
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران - هيدروليك
رتبه علمی: استاد
سمت در شورا: عضو شورا
مهدي  ماجدي اصل
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: عمران- آب
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: مدير گروه
مازيار  فهيمي فرزام
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران سازه
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
محمد حسين  جهان پيماي قراملكي
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران -نقشه برداري
رتبه علمی: مربی
سمت در شورا: عضو شورا
فروغ  اشكان
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران - مكانيك خاك و پي
رتبه علمی: مربی
سمت در شورا: عضو شورا
بابك  علي نژاد
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران - مهندسي زلزله
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
مهدي  رضايي
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران - سازه
رتبه علمی: مربی
سمت در شورا: عضو شورا
حميدرضا  احمدي
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران-مهندسي زلزله
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
سينا  صادق فام
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران-آب
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
كامله  آقاجانلو
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران - مهندسي آب
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
امين  رفيعي
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران - سازه
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا