شورای پژوهشی گروه مهندسی مواد و متالورژی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مهندسی مواد ...

محمد رضا  اكبرپور آرباطان
گروه مهندسي مواد و متالورژي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد و متالوژي
رتبه علمی: استاد
سمت در شورا: مدير گروه
حسين  شكروش آلقو
گروه مهندسي مواد و متالورژي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد - نانو مواد
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
محمد  مالكي شهركي
گروه مهندسي مواد و متالورژي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد- سراميك
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
امير  فرزانه
گروه مهندسي مواد و متالورژي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد-خوردگي و پوشش دهي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
احد  محمدزاده
گروه مهندسي مواد و متالورژي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا