گروه مهندسی شیمی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی شیمی

امين  حيدري
گروه مهندسي شيمي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي پليمر - صنايع پليمر
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
عهديه  امجدي
گروه مهندسي شيمي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي پليمر-صنايع پليمر
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
هادي  سلطاني
گروه مهندسي شيمي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي شيمي (مدل سازي و بهينه سازي فرآيندها)
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
مسعود  اصغري
گروه مهندسي شيمي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: فناوري اطلاعات، شبكه هاي كامپيوتري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
يوسف  صيفاري
گروه مهندسي شيمي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق:
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق:
سيامك  عليپور
گروه مهندسي شيمي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي شيمي طراحي فرايند
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
چيا  سواري
گروه مهندسي شيمي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي شيمي - طراحي فرآيند
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
اسداله  كريمي
گروه مهندسي شيمي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي شيمي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمد  سبزي
گروه مهندسي شيمي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي پليمر
رتبه علمی:
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي