گروه مهندسی شیمی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی شیمی

مسعود  اصغري
گروه مهندسي شيمي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: فناوري اطلاعات، شبكه هاي كامپيوتري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
يوسف  صيفاري
گروه مهندسي شيمي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق:
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق:
سيامك  عليپور
گروه مهندسي شيمي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي شيمي طراحي فرايند
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
چيا  سواري
گروه مهندسي شيمي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي شيمي - طراحي فرآيند
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
اسداله  كريمي
گروه مهندسي شيمي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي شيمي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمد  سبزي
گروه مهندسي شيمي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي پليمر
رتبه علمی:
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي