گروه علوم باغبانی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم باغبانی

محمدرضا  مرشدلو
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيولوژي و بيوتكنولوژي گياهان دارويي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
سيد مرتضي  زاهدي
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم باغباني-فيزيولوژي و اصلاح ميوه
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
غلامرضا  گوهري
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
حنيفه  سيد حاجي زاده
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيولوژي و تكنولوژي پس از برداشت
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
علي  بهمني
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمد علي  اعظمي
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: بيوتكنولوژي و اصلاح درختان ميوه
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
اصغر  ابراهيم زاده
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مديريت گلخانه- گياهان زينتي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
فرهاد  بهتاش
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: كشاورزي- باغباني
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
فرزاد  رسولي
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: توليد و اصلاح قارچ هاي خوراكي و سبزي ها
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمد باقر  حسن پور اقدم
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم باغباني
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي