گروه زیست شناسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زیست شناسی

مير امير  صلاحي
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: زمين شناسي، چينه شناسي و فسيل شناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
زهرا  فتحي
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: زيست شناسي-ميكروبيولوژي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
زهره  جهان افروز
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: زيست شناسي- علوم سلولي مولكولي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
رضا  معصومي جهانديزي
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: بيو فيزيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
رضا  محمد زاده
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: زيست شناسي - ژنتيك مولكولي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق:
محمد كاظم  بهرامي
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: سلولي تكويني -علوم گياهي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
پريسا  فتحي رضايي
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: بيوشيمي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
امير عباس  برزگري سرخه
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: زيست شناسي - فيزيولو‍ژي جانوري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
احمد  آقايي
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: زيست شناسي فيزيولوژي گياهي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
راحله  مجداني
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: ميكروبيولوژي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
فرخ  كريمي مندل بسر
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: ژنتيك
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
صالح  شهابي وند
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: زيست شناسي- فيزيولوژي گياهي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي