گروه مهندسی عمران

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی عمران

حمزه  احمدي
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: عمران-ژئوتكنيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
امين  رفيعي
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران - سازه
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
كامله  آقاجانلو
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران - مهندسي آب
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
سينا  صادق فام
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران-آب
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
حميدرضا  احمدي
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران-مهندسي زلزله
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
جعفر  چابك پور
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: آبياري- سازه هاي آبي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
مهدي  رضايي
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران - سازه
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
بابك  علي نژاد
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران - مهندسي زلزله
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
فروغ  اشكان
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران - مكانيك خاك و پي
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمد حسين  جهان پيماي قراملكي
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران -نقشه برداري
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
مازيار  فهيمي فرزام
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران سازه
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
مهدي  ماجدي اصل
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: عمران- آب
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
رسول  دانشفراز
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران - هيدروليك
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي