گروه حقوق

احسان  سليمي قلعه ئي
گروه حقوق
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: حقوق جزا و جرمشناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
سپيده  بوذري
گروه حقوق
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: حقوق خصوصي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
ناهيد  صفري
گروه حقوق
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: حقوق خصوصي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
پرويز  دهقاني
گروه حقوق
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: حقوق خصوصي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي