گروه ریاضی

مهدي  جهانگيري
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي - تحقيق در عمليات
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
ابوالفضل  تاري زاده
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي محض- هندسه جبري
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
محمد  شهرياري
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
رحيم  رحمتي اصغر
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي محض-جبر جابجايي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق:
فيروز  پاشايي
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي محض - هندسه
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
سهراب  بزم
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي- آناليز عددي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
محمدرضا  عظيمي
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي محض - آناليز
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
علي  شكري
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
محمد  مهدي زاده خالسرايي
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي- آناليز عددي
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
محسن  آقاجاني
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي محض
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
بياض  دارابي
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: آناليز رياضي
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
ليلا  شهباز
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي محض-جبر جامع
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
اصغر  رحيمي
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي محض - آناليز
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
بابك  پروين
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: فيزيك اتمي و مولكولي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
مسعود  مهرابيان
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: فيزيك
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمدرضا  سيار
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: فيزيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي