گروه علوم و مهندسی خاک

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم و مهندسی خاک

عباس  رضائي
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي كشاورزي -خاكشناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
سارا  ملاعلي عباسيان
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: خاكشناسي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
اسماعيل  كريمي
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
مهدي  رحمتي
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيك و حفاظت خاك
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
نيكو  حمزه پور
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: پيدايش- رده بندي و ارزيابي اراضي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
سيروس  صادقي
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: شيمي و حاصلخيزي خاك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
سيد بهمن  موسوي
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مديريت خاك
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني