گروه مهندسی مواد و متالورژی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی مواد و متالورژی

موسي  فرهاديان
گروه مهندسي مواد و متالورژي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: نانومواد، فوتوكاتاليست، مهندسي سطح
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
امير  فرزانه
گروه مهندسي مواد و متالورژي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد-خوردگي و پوشش دهي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
احد  محمدزاده
گروه مهندسي مواد و متالورژي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
محمد  مالكي شهركي
گروه مهندسي مواد و متالورژي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد- سراميك
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
حسين  شكروش آلقو
گروه مهندسي مواد و متالورژي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد - نانو مواد
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمد رضا  اكبرپور آرباطان
گروه مهندسي مواد و متالورژي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد و متالوژي
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي