گروه معارف اسلامی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه معارف اسلامی

مريم  صمديه
گروه معارف اسلامي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: فلسفه و كلام اسلامي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
علي  صفرزاده ملكي
گروه معارف اسلامي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: فقه و اصول
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
سيد علي  موسوي
گروه معارف اسلامي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: فلسفه دين و مسائل كلامي جديد
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي