گروه شیمی

رضا  اباذري
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي معدني
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
رحمان  كريمي نامي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي آلي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
مرضيه  پيريائي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي كاربردي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
قدرت  محمودي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي معدني
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محسن  پادروند
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي فيزيك
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
مريم  موسوي فر
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي معدني
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
مهدي  ابوالقاسمي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي تجزيه
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق:
مهدي  اسرافيلي ديزجي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي فيزيك-شيمي كوانتمي
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
كريم  كاكايي باغچه ميشه
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي فيزيك
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
سيد سيامك  زواره
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي كابردي- تكنولوزي پليمر
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
مرتضي  ايراني فام
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي تجزيه
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
غلامرضا  مهدوي نيا
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي كاربردي - تكنولوژي پليمر
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
باقر  افتخاري سيس
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي آلي
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
آرمن  آوانس
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي تجزيه
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: