گروه علوم ورزشی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم ورزشی

مرتضي  فتاح پور مرندي
گروه علوم ورزشي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: علوم ورزشي-مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
سولماز  بابائي بناب
گروه علوم ورزشي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: تربيت بدني-فيزيولوژي ورزشي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
داريوش  معرفت
گروه علوم ورزشي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني