گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه جغرافیا و برنامه ریزی ...

رضا  الهويردي زاده
گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: جغرافياي سياسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
مرضيه  اسمعيل پور
گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق:
ابراهيم  سامي
گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
علي  وليقلي زاده
گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: جغرافياي سياسي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
اميد  مباركي
گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
منيژه  لاله پور
گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
هوشنگ  سرور گوگ تپه
گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: برنامه ريزي شهري
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي