گروه روانشناسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه روانشناسی

عيسي  حكمتي
گروه روانشناسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: روانشناسي رفتاري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
زهره  هاشمي دزكي
گروه روانشناسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: روانشناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
علي  افشاري
گروه روانشناسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: روانشناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
احمد  اسمعلي
گروه روانشناسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: روانشناسي عمومي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: