گروه مکانیک

سينا  صالحي
گروه مكانيك
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك- تبديل انرژي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
حسين  نامي
گروه مكانيك
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
شهرام  آجري
گروه مكانيك
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك- طراحي كاربردي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
فرزاد  پشم فروش
گروه مكانيك
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك- گرايش ساخت و توليد
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمود  ابراهيمي
گروه مكانيك
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
رسول  معروفي آذر
گروه مكانيك
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي