گروه پژوهشی نجوم و اخترفیزیک نظری و تجربی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه پژوهشی نجوم و اخترفیزیک ...

محسن  جواهريان
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - فيزيك نجومي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
حليمه السادات  مير آقايي جعفري
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - كيهان شناسي رصدي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
شايسته  غفاري شويشه
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - اخترفيزيك و كيهانشناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
ناصر  صادق نژاد
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - گرانش و كيهان شناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
زانيار  ابراهيمي
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - نجوم و اخترفيزيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
محمود  قلي پور
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - نجوم و اخترفيزيك
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
امير هادي  ضيائي
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - گرانش
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
هومان  مرادپور
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - گرانش، اخترفيزيك و كيهان شناسي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
اكبر  جهان
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - گرانش و كيهان شناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي