گروه پژوهشی تاریخ علم نجوم

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه پژوهشی تاریخ علم نجوم

 
گروه پژوهشي تاريخ علم نجوم
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق:
رتبه علمی:
روش تحقیق:
سيد محمد  مظفري رودبرده
گروه پژوهشي تاريخ علم نجوم
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: تاريخ علم نجوم
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي