مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی صفات کیفی علوفه ارقام ...
عنوان ارزیابی صفات کیفی علوفه ارقام ذرت در واکنش به تراکم کاشت
عنوان مجله اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پروتئین خام، تراکم بوته، دیواره سلولی، ماده خشک، همی سلولز
چکیده ذرت نقش مهمی در تغذیه دام ها دارد. به همین دلیل، تلاش برای افزایش کیفیت علوفه آن از طریق مدیریت های زراعی اهمیت بالایی دارد. به منظور بررسی کیفیت علوفه ارقام ذرت در واکنش به تراکم کاشت، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال زراعی 1392 اجرا شد. فاکتور اول شامل تراکم بوته در سه سطح، 93، 105 و 119 هزار بوته در هکتار و فاکتور دوم شامل ارقام ذرت در پنج سطح زولا، سیمون، NS، 540 و 370 بودند. نتایج نشان داد که تولید ماده خشک تحت تأثیر اثر متقابل تراکم و رقم قرار گرفت. به طوری که رقم 540 در تراکم 119 هزار بوته در هکتار بیشترین مقدار علوفه و رقم NSدر تراکم 93 هزار بوته کمترین مقدار آن را تولید کردند.
پژوهشگران حمداللهاسکندری (نفر اول)، عبداللهجوانمرد (نفر دوم)، فریبرزشکاری (نفر سوم)