مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثز شزایط مختلف رطوبتی خاک و ...
عنوان اثز شزایط مختلف رطوبتی خاک و کاربزد نانو اکسیذروی بز تغییزات فیتوهورمونی و کیفیت تغذیه ای گنذم نان (Triticum aestivum)
عنوان مجله پژوهش های زراعی ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اسید فیتیک، اکسین، تریپتوفان، سیتوکینین و عملکرد
چکیده تنش خشکی و کمبود عنصر روی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روی تغییر وضعیت رشدی و کاهش کمیت و کیفیت گندم تولیدی می باشد. پژوهش ‏حاضر با بهره گیری از آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1394 در کشتزار پژوهشی گروه مهندسی ‏تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه انجام گرفت. دو عامل شرایط مختلف رطوبتی ‏‎]‎آبیاری در90 درصد ظرفیت زراعی (عدم تنش)، ‏آبیاری در 75 درصد ظرفیت زراعی (تنش متوسط) و آبیاری در 50 درصد ظرفیت زراعی (تنش شدید)‏‎[‎‏ و کاربردهای عنصر روی‎]‎بذر خشک، افشانه ‏کردن 5/0 گرم در 100 لیتر و 1 گرم در 100 لیتر نانو اکسیدروی و افشانه کردن 5/0 گرم در 100 لیتر و 1 گرم در 100 لیتر اکسیدروی‎[‎‏ به عنوان ‏فاکتورهای این پژوهش بر روی رقم هما (سرداری 39) مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نتایج تجزیه ی واریانس داده های مزرعه ای آشکار شد که ‏کاربرد عنصر روی در شرایط تنش قادر به بهبود شماری از پارامترهای مورد بررسی در این پژوهش می باشد به نحوی که برهم کنش مربوط به اعمال ‏تنش خشکی و کاربرد عنصر روی بر روی ایندول استیک اسید، آبسسیک اسید، اسید جیبرلیک، مقادیر عنصر روی، شاخص کلروفیل، پروتیئن، ماده ‏خشک کل، اسید فیتیک و پرولین و اثرات سادهی مربوط به کاربرد عنصر روی و تنش خشکی بر میزان تریپتوفان و عملکرد اقتصادی در سطح احتمال ‏یک درصد معنیدار گشت. بهعنوان نتیجهگیری کلی می توان چنین اذعان داشت که بروز تنش خشکی با اثر مستقیم بر مقادیر هورمونهای گیاهی ‏تاثیرات نامطلوبی را بر روی رشد و نمو گیاهان دارد. بهره گیری از تیمار 5/0 گرم نانو اکسید روی در می تواند با افزایش ساخت پرولین و پیشگیری از ‏تخریب کلروفیل موجب کاهش اثرات سوء تنش کمآبی و بهبود شرایط رشدی گیاهان گردد که نهایتا به بهبود عملکرد کمی و کیفی منتهی گردد. ‏
پژوهشگران امینعباسی (نفر اول)، فریبرزشکاری (نفر دوم)، رامینلطفی (نفر سوم)