مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی ...
عنوان تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر تغییرات فیتو هورمونی و جذب عناصر غذایی سورگوم تحت دورهای مختلف آبیاری
عنوان مجله پژوهش های تولید گیاهی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ازتو باکتر، ایندول استیک اسید، بیوسوپر، جیبرلین، فسفات بارور-2 و نیتروژن.
چکیده چکیده سابقه و هدف: امروزه تغییرات آب و هوایی و تنش خشکی حاصل از آن پی آمدهای محررزی را بر روی گیاهان زراعی دارد که مورد پذیرش اکثر محققین دنیا می باشد. پاسخ گیاهان به تنش خشکی در سطح سلولی و مولکولی می باشد که نمود آن را می توان در کاهش رشد و عملکرد گیاهان مشاهده نمود. از طرف دیگر، افزایش روزافزون جمعیت جهانی و عدم توانایی مراتع در برآورد نیاز غذایی دامها موجب گردیده که کمبود علوفه به یکی از مشکلات اصلی دامپروری در دنیا و کشورمان تبدیل گردد. کاربرد گیاهان خانواده غلات به عنوان علوفه میتواند یکی از راهکارهای مهم برای حل این مشکل باشد. در کشورمان با توجه به اهمیت مراتع از یک طرف و توان بالای تولید گیاه سورگوم از طرف دیگر باعث گردید که پژوهش حاضر در راستای بررسی کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر میزان جذب عناصر غذایی و تغییرات فیتوهورمونهای این گیاه در شرایط تنش خشکی اجرا گردد. مواد و روش ها: به منظور مطالعه کاربرد تلفیقی کودهای زیستی، شیمیایی با دورهای آبیاری مختلف بر خصوصیات کیفی علوفه سورگوم رقم اسپیدفید، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات بر پایه ی بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و 15 تیمار در مزرعه تحقیقاتی واقع در شهرستان نقده انجام شد. عوامل مورد بررسی در این تحقیق شامل، تیمار اصلی آبیاری با سه دور آبیاری (با فاصله 7 روز، با فاصله آبیاری 14 روز و با فاصله آبیاری 21 روز) و تیمارهای کودی شامل 5 سطح کودی (100 درصد کود زیستی، 100 درصد کود شیمیایی، 100 درصد کود زیستی + 75 درصد شیمیایی، 100 درصد زیستی+ 50 درصد شیمیایی، 100 درصد زیستی+ 25 درصد شیمیایی) بود. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر بیانگر این بود که بیشترین عملکرد مربوط به تیمار تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارها بر میزان جذب عناصر غذایی پرمصرف، کممصرف و فیتو هورمونها در سطح احتمال 1 درصد معنیدار شد. تلقیح بذر با باکتریهای محرک رشد ازتو باکتر و فسفات بارور-2 و بیوسوپر، بر میزان عناصر جذبی گیاه و هورمونهای گیاه اثر مثبت داشته است. بیشترین مقدار هورمون ایندول استیک اسید در تیمارهای آبیاری سطح نرمال برای تمامی سطوح کودی به غیر از تیمار 100 درصد کود شیمیایی مشاهده گردید و پایینترین مقادیر این هورمون در تیمارهای تنش شدید برای تمامی سطوح کودی ثبت گردید. در رابطه با هورمون جیبرلین ب
پژوهشگران امینعباسی (نفر اول)، زهراصیادی آذر (نفر دوم)، فریبرزشکاری (نفر سوم)، عبداللهجوانمرد (نفر چهارم)