مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقدار تولید و ارزش غذایی ...
عنوان مقدار تولید و ارزش غذایی علوفه سورگوم Sorghum bicolor L.)) کشت شده با کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی در رژیم های مختلف آبیاری
عنوان مجله بوم شناسی کشاورزی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ازتو باکتر، انرژی ویژه شیردهی، بیوسوپر، دیواره سلولی، کود زیستی
چکیده به منظور بررسی اثر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه سورگوم رقم اسپیدفید، آزمایشی در سال زراعی 1395 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 15 تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه اجرا شد. فاکتور اصلی شامل رژیم های مختلف آبیاری (آبیاری بعد از 60 ، 100 و 140 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و فاکتور فرعی شامل (کود زیستی بیوسوپر و فسفات بارور2، 100 درصد کود شیمیایی، کود زیستی+ 75 درصد شیمیایی، کود زیستی+ 50 درصد شیمیایی، کود زیستی+ 25 درصد شیمیایی) بودند. نتایج نشان داد بیشترین میزان عملکرد علوفه خشک (8/26 تن در هکتار) با مصرف 100 درصد کود شیمیایی بدون اختلاف معنی دار با تیمار کود زیستی+ 75 درصد کود شیمیایی بدست آمد. همچنین کمترین میزان عملکرد علوفه خشک (6/20 تن در هکتار) نیز با کاربرد انفرادی کود زیستی حاصل شد. با افزایش دور آبیاری از میزان عملکرد علوفه خشک سورگوم کاسته شد. به طوری که میزان عملکرد علوفه خشک در دور آبیاری اول نسبت به دور آبیاری دوم و سوم به ترتیب 04/10 و 44/26 درصد افزایش یافت. بیشترین میزان ماده خشک قابل هضم، کل ماده غذایی قابل هضم، ارزش نسبی تغذیه ای و انرژی ویژه شیردهی با کاربرد تلفیقی کود زیستی+ 25 درصد کود شیمیایی بدست آمد. همچنین بیشترین میزان شاخص های CP، WSC، DMI، DMD، TDN، RFV، NEL و نسبت برگ به ساقه در دور آبیاری سوم (140 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر) مشاهده شد. همچنین نتایج نشان دهنده این است که با افزایش دور آبیاری میزان ADF و NDF کاهش یافت. به طوری که میزان ADF و NDF در دور سوم نسبت به دور اول آبیاری 29/10 و 95/5 درصد کاهش یافت. به طور کلی کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی منجر به افزایش عملکرد علوفه خشک و بهبود کیفیت آن در شرایط تنش خشکی گردید.
پژوهشگران زهراصیادی آذر (نفر اول)، عبداللهجوانمرد (نفر دوم)، فریبرزشکاری (نفر سوم)، امینعباسی (نفر چهارم)، مصطفیامانی ماچیانی (نفر پنجم)