نام و نام خانوادگی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه / گروه پژوهشی تاریخ علم نجوم
تحصیلات فوق لیسانس
مرتبه علمی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!