شورای پژوهشی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مهندسی ...

جواد  رباطي
گروه مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مكانيك ماشين هاي كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
بيژن  ابدي
گروه مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: ترويج و آموزش كشاورزي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
سيد حسين  فتاحي
گروه مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مكانيك ماشين هاي كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: مدير گروه
امين  حاضروظيفه
گروه مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك بيوسيستم
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا