گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

امين  حاضروظيفه
گروه مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك بيوسيستم
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
سيد حسين  فتاحي
گروه مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مكانيك ماشين هاي كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
بيژن  ابدي
گروه مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: ترويج و آموزش كشاورزي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
جواد  رباطي
گروه مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مكانيك ماشين هاي كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي