شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده علوم ...

دانشکده علوم انسانی از سال 1389با ایجاد دورشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری و حقوق تشکیل گردید. در حال حاضر تعداد رشته های کارشناسی به چهار مورد افزایش یافته و علاوه بر رشته های قبلی کارشناسی رشته روانشناسی و آموزش زبان انگلیسی نیز در این دانشکده ایجاد گردیده اند. همچنین این دانشکده در توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز اقدام نموده بطوریکه هم اکنون دارای دو رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری و آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

علي  صفرزاده ملكي
گروه معارف اسلامي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: فقه و اصول
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
سولماز  بابائي بناب
گروه علوم ورزشي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: تربيت بدني-فيزيولوژي ورزشي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
علي  افشاري
گروه روانشناسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: روانشناسي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
ابراهيم  سامي
گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
احمد  اسمعلي
گروه روانشناسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: روانشناسي عمومي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: رئيس شورا
سپيده  بوذري
گروه حقوق
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: حقوق خصوصي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
مصطفي  جانبي عنايت
گروه زبان انگليسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: آموزش زبان انگليسي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا