غلامرضا گوهری

صفحه نخست /غلامرضا گوهری
غلامرضا گوهري
نام و نام خانوادگی غلامرضا گوهری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده کشاورزی / گروه علوم باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
مرتبه علمی دانشیار
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
BMC PLANT BIOLOGY 380 (2022) 1-17
2
Horticulturae 648 (2022) 1-17
3
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 1 (2022) 1-12
4
POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 1 (2022) 1-19
5 علوم باغبانی 36 (1401) 242-257
6 شیمی و مهندسی شیمی ایران 1 (1401) 1-9
7 دانش کشاورزی و تولید پایدار 32 (1401) 204-226
8
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 1 (2022) 965-977
9 علوم سبزی ها 2 (1400) 35-51
10
Folia Horticulturae 1 (2022) 1-16
11 علوم باغبانی ایران 52 (1400) 721-730
12 تغذیه گیاهان باغی 4 (1400) 17-30
13
Metabolites 8 (2021) 1-22
14
JOURNAL OF KING SAUD UNIVERSITY SCIENCE 34 (2021) 1-12
15
BMC PLANT BIOLOGY 21 (2021) 1-17
16
Horticulturae 7 (2021) 1-13
17
Nanomaterials 11 (2021) 1-14
18
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 167 (2021) 252-268
19
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 28 (2021) 42877-42890
20
Journal of Molecular Structure 1245 (2021) 1-6
21
Coatings 11 (2021) 1-18
22
MOLECULES 26 (2021) 1-20
23
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY 141 (2021) 457-465
24
International Nano Letters 1 (2021) 347-354
25
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 220 (2021) 1-11
26
SCIENTIA HORTICULTURAE 285 (2021) 1-13
27
Computational and Structural Biotechnology Journal 19 (2021) 2133-2147
28
Plant stress 1 (2021) 1-8
29 فیزیولوژی محیطی گیاهی 60 (1399) 48-60
30
Scientific Reports 11 (2021) 1-12
31
Nanomaterials 11 (2021) 1-23
32
BMC PLANT BIOLOGY 21 (2021) 1-16
33
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 162 (2021) 14-26
34 پژوهش های صنایع غذایی 30 (1399) 109-121
35
Plants-Basel 10 (2021) 1-8
36 FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 58 (2021) 434-444
37
MATERIALS LETTERS 282 (2021) 12818-12822
38
Scientific Reports 10 (2020) 1-14
39 JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION (10)44 (2020) 1-12
40 علوم سبزی ها 4(7) (1399) 59-72
41
ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY 176 (2020) 1-43
42 تنش های محیطی در علوم زراعی 13 (1) (1399) 1-8
43 دانش کشاورزی و تولید پایدار 30 (1399) 155-168
44 CHEMOSPHERE 249 (2020) 1-14
45
PHYSIOLOGIA PLANTARUM 168 (2020) 361-373
46
Scientific Reports 10 (2020) 1-14
47
JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 99 (2019) 5946-5952
48
Frontiers of Chemical Science and Engineering 13 (2019) 563-573
49 پژوهش های تولید گیاهی 26 (1398) 155-167
50 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 151-168
51
Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus 18 (2019) 159-169
52
MOLECULES 24 (2019) 1-15
53
Biointerface Research in Applied Chemistry 8 (2018) 3552-3559
54 فیزیولوژی محیطی گیاهی 50 (1397) 1-12
55 پژوهش های صنایع غذایی 28 (1397) 149-159
56 فیزیولوژی محیطی گیاهی 48 (1396) 25-34
57 زیست فناوری گیاهان زراعی 20 (1396) 55-63
58 دانش کشاورزی و تولید پایدار 27 (1396) -
59
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 45(1) (2017) -
60
CHEMOSPHERE 181 (2017) -
61 دانش کشاورزی و تولید پایدار 26 (1395) -
62
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 43(2) (2015) -
63
Frontiers in Plant Science 6 (2015) -
64
(Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES 6(5) (2015) -
65
PLANT BIOLOGY 17(1) (2014) -
66 روابط خاک و گیاه 4 (1392) -
67
PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION 300 (2013) -
68
FLORA 208 (2013) -
69
AMERICAN JOURNAL OF BOTANY 100 (2013) -
70 زیست شناسی گیاهی ایران 3 (1390) -
71
FLORA 207 (2011) -
72
Botany 89 (2011) -
73
Acta Agriculturae Slovenica 97 (2011) -
74 زیست شناسی گیاهی ایران 2 (1389) -
75 زیست شناسی گیاهی ایران 1 (1388) -
76
Journal of the Serbian Chemical Society 75 (2010) -