شورای پژوهشی گروه زبان انگلیسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه زبان انگلیسی

فاطمه  پور ابراهيم
گروه زبان انگليسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: آموزش زبان
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
فرهاد  مظلوم زوارق
گروه زبان انگليسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: آموزش زبان انگليسي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
اصغر  سليمي امير غايب
گروه زبان انگليسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: آموزش زبان انگليسي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
نازنين  شادمان
گروه زبان انگليسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: زبان انگليسي-ترجمه
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
ميرمحمد  خادم نبي
گروه زبان انگليسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: زبان انگليسي-ترجمه
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
مصطفي  جانبي عنايت
گروه زبان انگليسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: آموزش زبان انگليسي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: مدير گروه