گروه زبان انگلیسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زبان انگلیسی

نازنين  شادمان
گروه زبان انگليسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: زبان انگليسي-ترجمه
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
ميرمحمد  خادم نبي
گروه زبان انگليسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: زبان انگليسي-ترجمه
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
مصطفي  جانبي عنايت
گروه زبان انگليسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: آموزش زبان انگليسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
اصغر  سليمي امير غايب
گروه زبان انگليسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: آموزش زبان انگليسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
فرهاد  مظلوم زوارق
گروه زبان انگليسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: آموزش زبان انگليسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
فاطمه  پور ابراهيم
گروه زبان انگليسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: آموزش زبان
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني